Mỗi người để trưởng thành đều cần có những lời khuyên về kiểu công việc có thể phù hợp nhất để theo đuổi. Khi một lời khuyên như vậy được đưa ra, nó được gọi là những thông tin hướng dẫn nghề nghiệp (hướng nghiệp). 
Read more