Các lớp học nên được xây dựng trên triết lý mọi người đều bình đẳng và thuộc về lớp học đó. Điều này bao gồm việc chăm sóc lẫn nhau, thực hiện các hành vi và hành động an toàn với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ và khoan dung lẫn nhau.
Read more