Rau thủy sinh (Aquatic vegetables)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Rau được trồng bằng phương pháp thủy canh: trồng trong giá thể không cần đất, cây hút dinh dưỡng thủy canh để phát triển.

Vegetables are grown using the hydroponic method: grown in a substrate without soil, the plants absorb hydroponic nutrients to grow.

Lợi ích:

Đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian chăm sóc và diện tích gieo trồng, hạn chế sâu bệnh.

Ensuring safety, saving time on care, actively growing plants, and limiting pests and diseases.

Các loại cây: 

Các loại cây: xà lách, cải bó xôi, cải mơ…theo thời vụ

Types of plants: lettuce, spinach, mustard greens… according to the season.