Cây lấy củ (Root vegetables)

Ngày đăng 03/05/2024
Biên tập Biên tập:

Cây lấy củ là các loại cây được trồng để thu hoạch củ, củ này được phát triển từ phần gốc hoặc rễ của cây. Cây cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống.
Root vegetables are plants grown to harvest tubers, which grow from the base or roots of the plant, provide a nutritious food source and bring many benefits to life.