Các mục tiêu phát triển bền vững – Sustainable Development Goals (SDGs)

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

[English below]

Tại Genesis, học sinh được thực hành 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals) của Liên hợp quốc tầm nhìn 2030 vào các hoạt động dạy, học và trải nghiệm trọng Nhà trường.

Danh sách các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa vào thực hành sẽ được Ban Giám hiệu lựa chọn tuyên bố vào đầu mỗi năm học. Các mục tiêu này được đưa vào chủ đề học tập của từng tháng, là định hướng cho các hoạt động học tập, trải nghiệm và dự án của các tháng đó.

At Genesis, students practice 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with vision 2030 in teaching, learning and experience activities at the school. The list of the Sustainable Development Goals put into practice is announced by the School Education Board at the beginning of each school year. These goals are incorporated into the learning theme of each month, as the orientation for the learning activities, experiences and projects of those months

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *