Các giá trị cốt lõi – Our Core Value

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Tại trường Genesis, chúng tôi xây dựng các giá trị dựa trên tôn chỉ “lấy học sinh làm trung tâm”, cam kết hướng tới năm giá trị cốt lõi, bao gồm: Yêu thương, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác và Sáng tạo. 

YÊU THƯƠNG

Học sinh được khuyến khích trải nghiệm cảm xúc, bày tỏ thái độ một cách nhân văn – học sinh được yêu thương và học cách yêu thương bản thân, yêu thương mọi người.

TÔN TRỌNG

Học sinh sẽ nhận biết và phát triển ý thức về giá trị, tài năng phẩm giá của cá nhân để tôn trọng mình và tôn trọng mọi người.

TRÁCH NHIỆM

Học sinh sẽ được học về trách nhiệm đối với các hành động của mình và thói quen đúng mực để kiểm soát hành động của bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

HỢP TÁC

Học sinh được học cách hành xử nhân văn, tương tác tích cực, xây dựng và hợp lực để tạo ra kết quả tốt cho mỗi cá nhân và cho cả tập thể

SÁNG TẠO

Genesis tạo môi trường học tập đổi mới, truyền cảm hứng để học sinh tự tin thể hiện bản thân và kích thích tư duy sáng tạo của từng em.


At Genesis, we build our values ​​based on a “student-centered” philosophy, committing to five core values, including: Love, Respect, Responsibility, Cooperation and Creativity.

LOVE

Students are encouraged to experience emotions, express their humane attitudes – students are loved and learn to love themselves and others.

RESPECT

Students will recognize and develop a sense of personal values ​​and talents to respect themselves and everyone.

RESPONSIBILITY

Students will learn about accountability for their own actions and a good habit of controlling their own actions, and being responsible to the community and society.

COOPERATION

Students learn to behave humanly, interact positively, constructively and synergistically to produce good results for each individual and as a team

CREATIVITY

Genesis creates an innovative learning environment that inspires students to confidently express themselves and stimulate their creativity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *