Chúng ta càng sống càng nhận ra rằng thế giới của chúng ta là một mạng lưới ngày càng phức tạp của những kết nối phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi sự lựa chọn và hành động của chúng ta sẽ có thể tác động đến 
Read more