Cây ăn trái (Fruit trees)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Cây ăn trái là nhóm cây có đặc điểm chung là ra quả khi cây phát triển. Cây thường có hệ thống rễ mạnh mẽ, thân gỗ và có thể phát triển thành nhiều cành. Hoa của chúng thường rực rỡ và hấp dẫn côn trùng thụ phấn. Quả của cây ăn trái là phần quan trọng nhất, cung cấp thức ăn cho con người và là cơ quan sinh sản của cây.

Fruit trees are a group of trees with the common characteristic of producing fruit as the tree grows. Trees usually have strong, woody root systems and can grow into many branches. Their flowers are often bright and attractive to pollinating insects. The fruit of a fruit tree is the most important part, providing food for humans and being the reproductive organ of the tree.

Lợi ích:

Cây ăn trái không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe và làm đẹp cho con người. Đồng thời,cây ăn trái có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên; đóng góp quan trọng trong nền kinh tế.

Fruit trees not only provide an important source of nutrition but are also an indispensable part in maintaining human health and beauty. At the same time, fruit trees play an important role in protecting the environment, preserving and preserving the natural ecosystem; important contribution to the economy.

Lưu ý:

– Không nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại cho cây ăn trái

– Nên thu gom cành, lá, quả hỏng để bảo vệ môi trường

– Cần bảo vệ cây ăn trái khỏi các tác động tiêu cực của môi trường

Note:

– Do not use toxic pesticides on fruit trees.

– Branches, leaves, and harmful substances should be collected to protect the environment.

– It is necessary to protect fruit trees from negative environmental impacts..

Các loại cây: 

Một số cây ăn trái được trồng tại vườn: xoài, chuối, đu đủ, khế ngọt, bưởi

Some fruit trees grown in the garden: mango, banana, papaya, sweet star fruit, grapefruit…