Vườn ươm (Incubation garden)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Vườn ươm là nơi quan trọng được sử dụng để chăm sóc và phát triển cây giống hoặc cây con trước khi chúng được chuyển đến vườn chính để trồng. Đây thường là nơi có hệ thống hệ thống chăm sóc đặc biệt để đảm bảo sự phát triển và sức khỏe của cây trước khi ra ngoài môi trường tự nhiên.

The nursery is an important place used to care for and grow seedlings or seedlings before they are transferred to the main garden for planting. This is often where there is a special care system to ensure the growth and health of the tree before going out into the natural environment.

Lợi ích:

Vườn ươm là nguồn cung cấp cây giống chất lượng, đảm bảo sự phát triển và sản xuất hiệu quả của cây trồng. Qua việc quản lý chặt chẽ và kiểm soát môi trường, vườn ươm còn giúp giảm hạn chế sử dụng hóa chất trong quá trình chăm sóc cây trồng, góp phần vào bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Nurseries are a source of quality seedlings, ensuring effective growth and production of plants. Through strict management and environmental control, the nursery also helps reduce the use of chemicals during plant care, contributing to environmental protection and human health.

Lưu ý:

Một số lưu ý để giữ chất lượng vườn tốt nhất:

– Quản lí đất và chất lượng nước.

– Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

– Theo dõi, chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong quá trình ươm để tránh cây chết, sâu bệnh.

Note:

Some tips to maintain the best garden quality:

– Manage soil and water quality.

– Control temperature and humidity.

– Monitor, care for, and protect plants during the germination process to prevent plant death, pests, and diseases.

Các loại cây: 

Một số loại cây được ươm trong vườn: các loại cây rau/hoa,…

Some types of plants are grown in the garden: vegetable/flower plants,…