Nhằm tăng chất lượng giao tiếp giữa PHHS và nhà trường, sắp tới đây, Genesis sẽ áp dụng ứng dụng Little Lives vào nhà trường với cả hai bậc giáo dục mầm non và tiểu học. Little Lives là một hệ thống quản trị trường 
Read more