Phòng Mỹ thuật

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Phòng Mỹ thuật là nơi diễn ra tiết học Mỹ thuật – một trong những tiết học góp phần phát triển toàn diện các mặt của học sinh.. Nhà trường trang bị những họa cụ để biến nơi đây thành xưởng vẽ, xưởng sáng tạo nghệ thuật, giúp các con khơi dậy cảm hứng sáng tạo.


The Arts Room is the place where Arts lesson takes place. These are of the lessons contributing to the comprehensive development of students. Geneis equipped this room with art tools to turn this place into a drawing studio or art creation studio in order to help your children arouse creativity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *