Phòng Âm nhạc | Music room

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Trong nhà trường, giáo dục âm nhạc góp phần giúp học sinh (HS) hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách, hài hoà về thể chất và tinh thần.

Thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục, giáo dục âm nhạc còn góp phần phát triển nhiều phẩm chất và năng lực, trong đó có năng lực sáng tạo và thẩm mỹ.

Tại Genesis, phòng học nhạc với không gian riêng và nhiều loại nhạc cụ được trang bị chuyên biệt, khơi dậy hứng thú dạy và học của cô và trò.


In schools, music education contributes to helping students form and develop a comprehensive personality, physicality and mentality.

Through the content of songs, music activities and educational methods, music education also contributes to the development of many qualities and capacities, including creative and aesthetic capacity.

At Genesis, a music classroom with its own space and a variety of specially equipped musical instruments arouses teachers and childeren interest in teaching and learning.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *