Máy xử lý rác thải | Garbage processor

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

[English below]

Một tiêu chí quan trọng và có mặt trong mọi bộ tiêu chuẩn về trường học xanh là giảm thiểu lượng rác thải ra ngoài môi trường.

Để phục vụ mục đích giảm lượng rác thải, và biến rác thải thành một nguồn nguyên liệu hữu dụng, tại trường Genesis có đặt một máy xử lý rác hữu cơ.

Hàng ngày rác được thu gom và phân thành 2 loại: rác vô cơrác hữu cơRác vô cơ an toàn có thể tái sử dụng sẽ được tách riêng để lưu trữ và sử dụng trong các hoạt động của trường. Phần còn lại sẽ được tiếp nhận bởi các đơn vị dịch vụ vệ sinh.

Rác thải hữu cơ sẽ được xử lý trực tiếp tại trường. Sau khi phân loại, rác hữu cơ sẽ đưa vào máy xử lý rác này để tạo phân bón cho cây trồng.

An important criterion and in every green school standard is to reduce the amount of waste released into the environment.

For the purpose of reducing waste, and turning waste into a useful resource, Genesis School has an organic waste disposal machine.

Everyday garbage is collected and classified into 2 categories: inorganic and organic waste. Safe reusable inorganic waste will be segregated for storage and use in school activities. The remainder will be received by cleaning service units.

Organic waste will be treated directly at the school. After sorting, organic waste will be put into this organic waste disposal machine to create fertilizer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *