Khách sạn côn trùng (Insects house)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Khách sạn côn trùng là một khu vực đặc biệt được thiết kế để cung cấp môi trường sống tự nhiên cho các loài côn trùng sinh sống. Với bộ xương ngoài làm bằng kitin, các loài côn trùng tìm thấy một môi trường lý tưởng để tồn tại và thúc đẩy sự đa dạng sinh học trong khuôn viên trường học.

An insect hotel is a special area designed to provide a natural habitat for insects. With their exoskeletons made of chitin, the insects find an ideal environment to survive and promote biodiversity on school grounds.

Lợi ích:

Côn trùng không chỉ cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật khác, phân hủy xác chết, thụ phấn cho cây trồng và giúp duy trì cân bằng sinh thái, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho con người. Côn trùng cung cấp nguồn thuốc, tơ, mật ong và thụ phấn cho cây trồng. Đồng thời, chúng giúp kiểm soát dịch bệnh và mở ra cơ hội cho nghiên cứu khoa học.

Insects not only provide food for many other animals, decompose corpses, pollinate crops, and help maintain ecological balance, but also bring many benefits to humans. Insects provide medicine, silk, honey, and pollination for crops. At the same time, they help control epidemics and open up opportunities for scientific research.

Lưu ý:

– Cần cung cấp một môi trường sống tự nhiên và phong phú cho côn trùng, bao gồm các loại cây thức ăn và nơi trú ngụ.

– Tránh sử dụng hóa chất trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ gây hại cho côn trùng.

– Đảm bảo có đủ nguồn thức ăn và nước cho côn trùng trong vườn sinh thái.

– Giữ cân bằng tự nhiên giữa côn trùng và các loài khác để đảm bảo sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

-Tăng cường giáo dục và nhận thức về vai trò của côn trùng trong hệ sinh thái và cuộc sống hàng ngày của con người.

Note:

– It is necessary to provide natural and rich habitats for insects, including food plants and shelter.

– Avoid using pesticides and herbicides that are harmful to insects.

– Ensure food and water sources for insects in the ecological garden.

– Keep the natural balance between insects and other species to ensure biodiversity and ecological balance.

– Increase education and awareness about the role of insects in the ecosystem and people’s daily lives.

Các loại cây: 

Một số côn trùng được nuôi tại vườn sinh thái: Sâu, bướm,ong,…

Some insects raised at the ecological garden: Caterpillars, butterflies, bees,…